കുഞ്ഞന്‍ ലോകം തമിഴിലും......
നാനോ ശാസ്ത്രത്തെ കുട്ടികള്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാന്‍ തമിഴിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു...തമിഴില്‍ കുഞ്ഞന്‍ ലോകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നവര്‍ ഡോ. ചന്ദ്ര ശേകര്‍ (MSc.,PhD,PDF), ഡോ. എം. മുത്ത്‌ കുമാര്‍ ( MA, MPhil, PhD, Trained in Journalism, Publsiher of a Tamil Magazine), ഡോ. സന്താന കൃഷ്ണന്‍ (MSc.,PhD.,).

http://nunnulagam.blogspot.com/


നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്ക്ക് കൊടുക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സമ്മാനം... “കുഞ്ഞന്‍ ലോകം”.


0 Responses So Far: